Názory, pohledy, postoje, stanoviska

platforma pro svobodné vyjadřování názorů

Přidání názoru ke zveřejnění na Nazory.info

Provozovatelem serveru Nazory.info je společnost AIKEN s.r.o. Přestože je server Nazory.info názorovou platformou otevřenou komukoliv, bez ohledu na to, zda se jeho názory slučují s názory provozovatele serveru, platí zde pro publikování textů určitá pravidla:

  1. Server Nazory.info není periodickým tiskem ve smyslu zákona 46/2000 Sb., z čehož vyplývají další souvislosti (absence práva na odpověď a dodatečné sdělení, absence ochrany zdroje a obsahu informací).
  2. Text může být na serveru zveřejněn pod skutečným jménem autora, pod pseudonymem nebo i zcela anonymně. Provozovatel neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje autorů textů.
  3. Na zveřejnění textu není právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo i později odstranit jakýkoli text předaný mu je zveřejnění, a to bez uvedení důvodu. Učiní tak zejména v případě, že text podle jeho názoru nebude dostatečně kvalitní po stránce formální i obsahové, nebo též v případě, že bude text hrubě urážlivý vůči konkrétním osobám (bude obsahovat urážlivá nepodložená tvrzení). Provozovatel nezveřejní ani text, který byl již publikován jinde nebo u kterého bude mít pochybnosti o tom, že k němu příslušná osoba vykonává autorská práva (tj. je autorem nebo disponuje souhlasem autora).
  4. Za zveřejnění textu autorovi nepřísluší odměna. Ve zcela výjimečných případech může provozovatel autorovi vyplacení odměny nabídnout.
  5. Provoz serveru je financován z reklamy. Provozovatel může využívat služeb reklamních systémů, které vybírají reklamu na základě kontextu (obsahu stránky) nebo na základě historie uživatele (prostřednictvím údajů ukládaných ve webovém prohlížeče jako tzv. cookies). Výběr konkrétní reklamy je záležitostí reklamního systému a provozovatel serveru za něj nenese odpovědnost.
  6. Provozovatel může provoz serveru kdykoli změnit co do obsahu nebo funkcí, jeho provoz zcela ukončit nebo ho převést na třetí osobu.
  7. Autor svým poskytnutím textu ke zveřejnění poskytuje provozovateli trvalou nevýhradní licenci k užití tohoto díla jeho zpřístupněním veřejnosti bez omezení územní působnosti. Na žádost autora provozovatel odstraní text ze serveru (nebo ho nezveřejní, pokud ještě ke zveřejnění nedošlo); autor však bere na vědomí, že zveřejněný text může být uložen a zpřístupněn na dalších místech, zejména prostřednictvím vyhledávacích a archivačních služeb.
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli i bez předchozího upozornění změnit. Změna se vztahuje i na dříve zveřejněné texty v rozsahu, v jakém je to v souladu se zákonem.